قراردادی که غیرقانونی بسته شد

Posted by

محرومیتی که از سوی فیفا برای استقلال در نظر گرفته شده بود اجازه ثبت قرارداد با جباروف را نداده و این بازیکن تکلیفی برای بازگشت به استقلال ندارد.