اهمیت سرمه کشیدن و فوائد آن

Posted by

امروزه مسأله پیشگیرى در محافل پزشکى بطور جدّى پیگیرى مى شود و این در حالى است که اگر نگاهى گذرا به احکام اسلام داشته باشیم، بوضوح در مى یابیم که اسلام از این پیش تأکید عجیبى بر پیشگیرى در مسائل علمی داشته است.