گلر تراکتورسازی به بیمارستان منتقل شد

Posted by

محمد امین بهرامی، دروازه‌بان دوم تراکتورسازی که به جای فرزین گروسیان به میدان آمده بود، پس از برخوردی که با بازیکن حریف داشت، به روی زمین افتاد و به شدت احساس ناراحتی کرد.