مقامات میانمار مسجد و مدرسه مسلمانان را بستند

Posted by

مقامات میانمار روز پنجشنبه مسجد و مدرسه دینی مسلمانان را در یکی از روستاهای شهر یونگون در شرق این کشور بستند.