سن مناسب ازدواج در کشور ما چقدر است؟

Posted by

دکتر ابوطالبی گفت: سن ازدواج در فرهنگ های مختلف متفاوت است.در فرهنگ ایرانی دختران بین 20 تا 22سال و پسران بین 22تا 24 سال به سن رسش می رسند و آمادگی جسمانی و روانی برای پذیرش مسئولیت های مختلف را دارد.