گورباچف،پوتین وترامپ را به گفتگو وایجاد تفاهم فراخواند

Posted by

شعار “مرگ بر نیمار” در نیوکمپ

آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی پیش از فروپاشی در سال ۱۹۹۱ ، در اظهار نظری پیرامون تنش های کنونی میان آمریکا و روسیه، پوتین و ترامپ را به گفتگو و ایجاد تفاهم فراخواند.

شعار “مرگ بر نیمار” در نیوکمپ