حصر سران فتنه یکسال بعد از فتنه بود

Posted by

27 نفری که با تأخیر در جلسه علنی حاضر شدند

جانشین رییس سازمان اطلاعات سپاه گفت: چرا برخی که از علت حصر سران فتنه مطلعند، حصر آن‌ها را به فتنه 88 ربط می‌دهند؟ وی ادامه داد: حصر این افراد، یک سال بعد از فتنه و در 25 بهمن 89 اتفاق افتاده است.

27 نفری که با تأخیر در جلسه علنی حاضر شدند