شورای نگهبان به بحث کاندیدای پوششی ورود کند

Posted by

7 نشانه هشدار دهنده که هرگز نباید نادیده گرفت!

رئیس ستاد روحانی در انتخابات سال 92 در بیرجند گفت: از نظر قانونی شورای نگهبان باید به‌ نحوی صلاحیت‌ها را بررسی کند که کسی نتواند نمایشی وارد عرصه شود.

7 نشانه هشدار دهنده که هرگز نباید نادیده گرفت!