پرداخت خسارت برای نگهداران دام در صورت تخطی از مقررات بهداشتی

Posted by

9 نفر از اعضای شورای شهر تهران از ” جبهه مردمی” حمایت کردند

بر اساس مصوبه مجلس، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور نگهداری و توزیع دام فعالیت دارند،‌ در صورت تخطی از اجرای ضوابط بهداشتی متعهد به پرداخت خسارت هستند. همچنین مسؤولین فنی بهداشتی دارای مسؤولیت تضامنی در این خصوص هستند.

9 نفر از اعضای شورای شهر تهران از ” جبهه مردمی” حمایت کردند