یک نماینده: تعلیق ورزش ایران مهم نیست!

Posted by
بحث عدم رقابت بین بازیکنان ایرانی و اسرائیلی روز گذشته در مجلس کلید خورد و این قانون تصویب شد که به هیچ عنوان هیچ ورزشکار ایرانی با ورزشکار اسرائیلی نباید به رقابت بپردازد.

برترین‌ها: بحث عدم رقابت بین بازیکنان ایرانی و اسرائیلی روز گذشته در مجلس کلید خورد و این قانون تصویب شد که به هیچ عنوان هیچ ورزشکار ایرانی با ورزشکار اسرائیلی نباید به رقابت بپردازد.

یک نماینده تعلیق ورزش ایران مهم نیست

عزیزی عضو هیات ‌رئیسه فراکسیون ورزش مجلس گفت : در مباحث اعتقادی ما چیزی به عنوان اسرائیل وجود ندارد؛ اصلا ورزش ایران تعلیق شود، چه ایرادی دارد؟ نمی‌توانیم از مباحث اعتقادی خودمان عدول کنیم؛ اگر می‌خواهند ورزش ایران را تعلیق کنند، این کار را انجام دهند.