تعمیرات تخصصی روی ۲۰۰ دستگاه پل طی یکسال گذشته

Posted by

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران خبر داد

تعمیرات تخصصی روی ۲۰۰ دستگاه پل طی یکسال گذشته

تعمیرات تخصصی روی ۲۰۰ دستگاه پل طی یکسال گذشته

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران گفت: طی یکسال گذشته، ۲۰۰ دستگاه پل سواره رو در چهارگوشه پایتخت تحت اجرای تعمیرات تخصصی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پیوسته مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران گفت: از مجموع ۲۰۰ دستگاه پلی که طی یک سال گذشته مرمت شده اند، ۸۲ دستگاه پل در پاسخ به پیام های سامانه ارتباطات مردمی ۱۳۷ تحت اجرای اقدامات اضطراری به منظور رفع خطر قرار گرفته اند.

وی با بیان آنکه بیشترین آسیب های وارد شده به پل های سطح شهر تهران شامل تخریب درزهای انبساط، آسیب دیدگی ایزولاسیون و روکش آسفالت و نیز مشکلات ناشی از زهکشی و سیستم جمع آوری آب های سطحی است، یادآور شد: تعمیرات تخصصی پل ها در سال گذشته شامل ۳۰۰ متر طول تعویض درز انبساط ۵۰ متر طول تعویض هندریل، ۲۵۰ متر طول تعویض لوله های جمع آوری آب های سطحی و پخش ۲۰۰ متر مربع ملات ترمیمی در نقاط فرسودگی بتن بوده است.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، با یادآوری اینکه ایرادت اساسی و موارد مورد نیاز جهت انجام تعمیرات تخصصی پل ها از طریق بازدیدهای مستمر کارشناسان مجری نگهداشت و مقاوم سازی و نیز اعلام شهروندان از طریق سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ شهرداری تهران احصا می شود، خاطرنشان ساخت: مرمت و انجام تعمیرات پیشگیرانه پل ها باعث افزایش طول عمر سازه، کاهش تصاعدی هزینه های نگهداری، رفع خطر و در نهایت رضایت شهروندان می شود.