حضور صالحی در آسپرین قطعی نیست

Posted by

شهر های مرزی منتظر سرما باشند

مجید صالحی گفت : صحبت هایی هم برای فصل دوم سریال “آسپرین” شده که تا قطعی نشدن نمی توانم خبر دقیقی از آن را ارائه دهم.

شهر های مرزی منتظر سرما باشند