آلاینده‌های جوی ۵ استان کشور را در برگرفت

Posted by

آتش سوزی در ساختمان مسکونی به علت استفاده از پیک‌نیکی در بالکن

طبق آخرین شاخص دستگاههای سنجش کیفیت هوای مرکز کنترل و پایش محیط زیست، اهواز طی ساعات گذشته آلوده‌ترین کیفیت هوا را در میان مراکز استانها داشته و مردم این منطقه در شرایط ناسالم برای همه افراد تنفس کردند؛ همچنین دمای هوای این منطقه به ۵۱ درجه رسید.

آتش سوزی در ساختمان مسکونی به علت استفاده از پیک‌نیکی در بالکن