حمایت مدیرالشحانیه از بازیکنان ایرانی تیمش

Posted by

آخرین تماس تلفنی اوباما در کاخ سفید

مدیر الشحانیه گفت: مهرداد پولادی جز خانواده الشحانیه و از جواهرات باشگاه محسوب می شود.

آخرین تماس تلفنی اوباما در کاخ سفید