چشم پوشی از هزینه ها علت سود بالا بانک ملت

Posted by

آخرین خبر از وضعیت باشگاه پرطرفدار پایتخت

در بخش درآمدهای غیرمشاع، سود و وجه التزام دریافتی (جریمه دیرکرد) 2 هزار و 420 میلیارد تومان، کارمزد دریافتی 746 میلیارد تومان و سایر درآمدها 104 میلیارد تومان ارزیابی شده است.

آخرین خبر از وضعیت باشگاه پرطرفدار پایتخت