واکنش سندرز به تصمیم ترامپ برای خروج از پیمان آب و هوایی پاریس

Posted by

آخرین مهلت برای ارائه اظهارنامه مالیاتی اعلام شد

برنی سندرز سناتور دموکرات از تصمیم ترامپ برای خروج از پیمان آب و هوایی پاریس انتقاد کرد.

آخرین مهلت برای ارائه اظهارنامه مالیاتی اعلام شد