نگرانی مجلس دهم از تیم اقتصادی دولت دوازدهم

Posted by

آخرین وضعیت جاده های کشور

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس نگران برخی انتخاب ها برای تیم اقتصادی دولت دوازدهم است.

آخرین وضعیت جاده های کشور