آشتی ملی، آش شوری که چشم طراحانش را نیز کور می کند!

Posted by

آخوندی برای استیضاح اعلام آمادگی کرد

صحبت از آشتی ملی در حالی توسط اصلاح طلبان در آستانه انتخابات 96 مطرح شده که جای شاکی و متشاکی عوض شده و حتی منت گذار هم هستند که جفاها را فراموش خواهند کرد!

آخوندی برای استیضاح اعلام آمادگی کرد