این حشره پیر را ببینید+ عکس

Posted by

آدمیزاد به دمی‌بند است!

محققان موفق شدند یک حشره 100 میلیون ساله را که در کهربا محفوظ مانده بود، کشف کنند.

آدمیزاد به دمی‌بند است!