بانک‌ها به ورشکستگی رسیده‌اند، فقط علنی نمی‌شود

Posted by

آقای عیاری حجاب بدعت است؟

یک کارشناس اقتصادی گفت: ضرردهی بانکهادر سه سال گذشته موجب شده تا بسیاری از کارشناسان امر در جهت ورشکستگی این نهادهای مالی کشور هشدار دهند. دولت به بانک های دولتی اعلام می کند تا افزایش سرمایه داده وسهم خود دولت را ازاین افزایش سرمایه،خود بانک بردارد.

آقای عیاری حجاب بدعت است؟