رای دادگاه قاتل ستایش ظرف 7 روز مشخص و اعلام می شود

Posted by

آلمانی ها از شکست مقابل دانمارک گریختند

وکیل مدافع قاتل ستایش قریشی در خصوص نتیجه دادگاه گفت: نتیجه این جلسه در صورت عدم نیاز مراجعه به کارشناس،ظرف پنج یا نهایت یک هفته مشخص می شود و در صورت ارجاع به دادگاه، زمان بر می شود.

آلمانی ها از شکست مقابل دانمارک گریختند