به روزرسانی می شود/سالن 12 هزارنفری پر نشد

Posted by

آمادگی واشنگتن برای حمله به دمشق و سرنگونی اسد

در ورزشگاه 12 هزار نفری آزادی، تدابیر کامل امنیتی برقرار است.

آمادگی واشنگتن برای حمله به دمشق و سرنگونی اسد