بزک کردن نام ماری جوانا برای فروش بیشتر

Posted by

آمارهای دروغ دولتی ها در آستانه انتخابات/ آمارهای خلاف واقع گمرگی ها کمکی به روحانی نمی کند

متاسفانه مخدر ماری جوانا با نام “گل”در کشور فروخته می شود تا با اسمی فریبنده جوانان را جذب خود کند.

آمارهای دروغ دولتی ها در آستانه انتخابات/ آمارهای خلاف واقع گمرگی ها کمکی به روحانی نمی کند