از مصادیق رشد حقوق شهروندی استفاده یکسان شهروندان از امکانات است

Posted by

آمریکا برای عملیات در ایران فالگیر استخدام می کرد!+عکس

حرکت عمومی کشور در زمینه استاندارد شدن شهری رو به جلو است و با وجود اینکه کمی مشکلات در این زمینه وجود دارد ولی ما امیدوار هستیم که از بین خواهد رفت.

آمریکا برای عملیات در ایران فالگیر استخدام می کرد!+عکس