کودکی معصوم که به شاهی ظالم تبدیل شد

Posted by

آمریکا قصدش عراق نبود می خواست به ایران حمله کند!

این نمایش بر اساس داستان زندگی خسرو پرویز ساسانی است و نگاه تحلیلی بر شخصیت‌های منظومه خسرو و شیرین نظامی دارد.

آمریکا قصدش عراق نبود می خواست به ایران حمله کند!