پژمان بازغی از “خانه ی دیگری” میگوید

Posted by

آمریکا قید رابطه اقتصادی با ایران را نمی‌زند/روزنامه های اقتصادی

بازغی افزود: کارگردان و نویسنده در این فیلم به بخشی از زندگی پرداخته‌اند و به این موضوع اشاره کرده اند که ما به سنت ها و گذشته بی اهمیت و به گذشته نا امید هستیم.

آمریکا قید رابطه اقتصادی با ایران را نمی‌زند/روزنامه های اقتصادی