نظر بازیگر معروف راجع به سیمرغ جشنواره

Posted by

آیا خدمات صندوق بیمه عشایر و روستاییان افزایش می یابد؟

من اصلا اطلاع نداشتم که بخواهم به این مراسم بیایم، قاعدتا باید اینطور می‌بود که زنگ می‌زدند و اطلاع می‌دادند اما این اتفاق نیفتاد. فکر می‌کنم چنین رفتاری جزو آداب دعوت‌های رسمی است که باید به آنها اهمیت داد. وقتی چنین رفتاری صورت نمی‌گیرد طبیعی است که من هم پیگیر نمی‌شوم و حالا هم از هیچ چیز اطلاع ندارم.

آیا خدمات صندوق بیمه عشایر و روستاییان افزایش می یابد؟