آب رفته به جوی باز می‌گردد؟

Posted by

آیا در نماز می توان برای توجه دادن کسی، با بلند گفتن ذکر به چیزی اشاره کرد؟

اگر جامعه مهندسی کشور دغدغه و وسوسه احیا و بازآفرینی شهرها و سازه ها مبتنی بر گذشته و اندیشه ایرانشهری را نداشته باشد نتیجه آن می شود که در طول دهه های گذشته مشاهده کردیم، یعنی خسارت محض.

آیا در نماز می توان برای توجه دادن کسی، با بلند گفتن ذکر به چیزی اشاره کرد؟