اطلاعیه پلیس تهران درباره سرقت مسلحانه از صرافی در خیابان فردوسی

Posted by

اخیراً فایل ضد حقوق بشری جدیدی علیه ایران شکل گرفته است

پلیس تهران درباره سرقت مسلحانه از صرافی در خیابان فردوسی اطلاعیه صادر کرد. در حال حاضر اقدامات فنی و پلیسی برای دستگیری سارقان ادامه دارد و اخبار تکمیلی در این خصوص متعاقبا اعلام خواهد شد.

اخیراً فایل ضد حقوق بشری جدیدی علیه ایران شکل گرفته است