ورود «دیپلمات‌ها» به بازار اجاره پایتخت

Posted by

ادعاهای آمریکا علیه ایران که باید به چالش کشید

بازار زمستانی اجاره مسکن،امسال با یک تقاضای جدید از ناحیه گروه تازه‌ای از متقاضیان آپارتمان‌های اجاره‌ای در پایتخت مواجه شده است.

ادعاهای آمریکا علیه ایران که باید به چالش کشید