بازیکنان جدید استقلال جایگزین خروجى ها

Posted by

ارتش سنگال وارد خاک گامبیا شد

بازیکنان جدید تیم فوتبال استقلال مى توانند جایگزین خروجى هاى تیم شوند .

ارتش سنگال وارد خاک گامبیا شد