گرم کردن پرسپولیس با یک بازیکن اضافی

Posted by

اردوغان: آلمان نمی‌تواند با تهدید ما را بترساند

باوجود اینکه سیدجلال حسینی در ترکیب پرسپولیس برابر نفت حضور ندارد ولی این بازیکن همراه سایر بازیکنان بدنش را گرم کرد.

اردوغان: آلمان نمی‌تواند با تهدید ما را بترساند