ایران خواستار پیوستن به کریدور اقتصادی چین- پاکستان

Posted by

ارزش‌گذاری پاسپورت ایرانی هم مثل بقیه شعارهای دولت برعکس شد

چین از این پیشنهاد ایران حمایت کرد و سفیر این کشور در پاکستان نیز اعلام کرده است که منتظر پیوستن ایران به این پروژه اقتصادی است. پاکستان نیز این پیشنهاد ایران را یک قدم خوب قلمداد کرده است.

ارزش‌گذاری پاسپورت ایرانی هم مثل بقیه شعارهای دولت برعکس شد