بیم تکرار بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا در ایران

Posted by

اروپا نباید هزینه خطاهای آمریکا را پرداخت کند

رئیس کمیته پولی و بانکی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشریح چالش‌های سیستم بانکی گفت: برنامه ششم توسعه براساس پیش‌بینی و اگرها تنظیم شده و اگر این اگرها محقق شود اهداف هم محقق خواهد شد اما من به تحقق این اهداف امیدوار نیستم.

اروپا نباید هزینه خطاهای آمریکا را پرداخت کند