لزوم توجه ویژه به صادرات نامرئی

Posted by

از اسکار اصغر تا غرق شدن ملت در آب شور تدبیر!/پیشخوان سیاسی

کاظمی بیان داشت: ارزآوری صنعت گردشگری علی الخصوص گردشگری هنری بر پایه ارائه خدمات و صادرات نامرئی خواهد بود زیرا در دنیا 70 نوع گردشگری وجود دارد.

از اسکار اصغر تا غرق شدن ملت در آب شور تدبیر!/پیشخوان سیاسی