آمادگی شهرداری برای کمک به کمیته امداد و بهزیستی برای کمک به نیازمندان

Posted by

از شلیک هوایی در تهران تا پلمب دفاتر مشاوران آیت الله/پیشخوان سیاسی

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: مدیریت شهری پایتخت این آمادگی را دارد که با همکاری هر چه بیشتر با نهادهای حمایتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد شرایط را برای کمک کردن به نیازمندان مهیا کند.

از شلیک هوایی در تهران تا پلمب دفاتر مشاوران آیت الله/پیشخوان سیاسی