دایی: هر کاری کردیم نتوانستیم به پیروزی برسیم

Posted by

اسامی شرکت و افراد تحریم شده ایرانی توسط آمریکا

سرمربی تیم نفت تهران گفت: هر کاری کردیم نتوانستیم به پیروزی برسیم و برای پیروزی آمده بودیم.

اسامی شرکت و افراد تحریم شده ایرانی توسط آمریکا