آیا روسیه و آمریکا در پی تضعیف موقعیت اروپا هستند؟

Posted by

استقلالی هایی که راهی امارات شدند

وزیر خارجه فرانسه در اظهاراتی منافع روسیه و آمریکا را در گرو اروپائی قدرتمند توصیف کرد. وزیر خارجه فرانسه در این باره گفت: دوباره تأکید می کنم؛ روسیه، آمریکا و سایر کشورهای جهان به اروپائی قدرتمند نیاز دارند.

استقلالی هایی که راهی امارات شدند