تکذیب هرگونه عزل و نصب فرمانداران در وزارت کشور

Posted by

استقلال 96؛ تیم نقاش و مشت زن ها

وزارت کشور هرگونه تحول جدید در موضوع عزل و نصب فرمانداران را تکذیب کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در پی انتشار غیر دقیق و جهت دار مصاحبه یکی از مدیران میانی وزارت کشور در یک خبرگزاری و یک بخش خبری تلویزیونی با تکذیب هرگونه تحول جدید در موضوع عزل و نصب فرمانداران، تأکید کرد: ارزیابی عملکرد فرمانداران در کل دوره مسؤولیت و در همه مقاطع از مأموریت های جاری دفتر امور سیاسی وزارت کشور است.

استقلال 96؛ تیم نقاش و مشت زن ها