دیوار حائل در مرز مکزیک ساخته می شود

Posted by

اسناد استفاده ناصواب حسین فریدون از موقعیت و جایگاهش وجود دارد

وزیر امنیت داخلی آمریکا گفت که طبق فرمان رئیس جمهور دیوار مکزیک ساخته خواهد شد و این دیوار طی ۲ سال ساخته می‌شود. این مقام آمریکایی افزود ساخت این دیوار ظرف چند ماه آینده شروع خواهد شد.

اسناد استفاده ناصواب حسین فریدون از موقعیت و جایگاهش وجود دارد