سروش رفیعی آب پاکی را روی دست پرسپولیس ریخت

Posted by

اعتراض ایران به اظهارات مداخله جویانه تیلرسون

سروش رفیعی با هواداران تیمش صحبت کرد و خیلی صریح بحث بازگشتش به پرسپولیس را رد کرد.

اعتراض ایران به اظهارات مداخله جویانه تیلرسون