حواشی روز سوم نمایشگاه رسانه های دیجیتال (2)

Posted by

اعتراف آمریکا به استفاده از اورانیوم ضعیف شده در سوریه

 

اعتراف آمریکا به استفاده از اورانیوم ضعیف شده در سوریه