آموزش ناظران و بازرسان انتخابات شوراها کلید خورد

Posted by

اعضای هیات عالی نظارت استان‌ها انتخاب شدند/ فهرست کامل

آموزش ناظران و بازرسان به عنوان مهم‌ترین بحث پیش روی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور با تهیه بسته‌های آموزشی و حضور مدرسان در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها انجام می‌شود.

اعضای هیات عالی نظارت استان‌ها انتخاب شدند/ فهرست کامل