تداوم عوارض سونامی ۲۰۱۱ ژاپن در بروز مشکلات قلبی

Posted by

اعمال محدودیت ترافیکی پایان‌هفته در محورهای منتهی به شمال/ افزایش ترافیک جاده‌ها

سونامی ۲۰۱۱ ژاپن بر افزایش انفارکتوس میوکارد کُشنده در یک منطقه عظیم تاثیر داشته است.

به گزارش مهر، موتویوکی ناکامورا از دانشگاه پزشکی ایواته ژاپن و همکارانش وقوع دو نوع حمله قلبی (کُشنده و غیرکُشنده) را بعد از زلزله و سونامی ۲۰۱۱ ژاپن ثبت کردند.

منطقه تحت مطالعه براساس شدت آسیب ناشی از سونامی به دو بخش تقسیم شد. محققان در هر منطقه، نسبت وقوع استاندارد (SIR) را در طول سال فاجعه و سال های بعد از فاجعه تعیین کردند.

محققان دریافتند در مدت ۴ سال بعد از حادثه، هیچ تغییر قابل توجهی در SIR برای انفارکتوس میوکارد غیرکُشنده در هیچ منطقه ای مشخص نشد.

اما محققان دریافتند SIR به شکل قابل توجهی در منطقه با تاثیر بالا در سال حادثه ۲۰۱۱ افزایش یافته بود (۱.۸۰)؛ این افزایش به مدت ۳ سال ادامه داشت (۲۰۱۲: ۲.۰۶؛ ۲۰۱۳: ۱.۹۹؛ و ۲۰۱۴:۲.۱۲).

نتیجه گیری محققان این است که سونامی ویرانگر با افزایش مداوم وقوع انفارکتوس میوکارد کُشنده در بین بازماندگان فاجعه مرتبط است.

اعمال محدودیت ترافیکی پایان‌هفته در محورهای منتهی به شمال/ افزایش ترافیک جاده‌ها