تمرینی استقلالی ها به سبک اروپایی ها

Posted by

اعمال محدودیت های تردد در محورهای هراز و فیروزکوه

علیرضا منصوریان: از امروز متد جدیدی را پیاده کردیم و تمرینات بدنسازی را مانند تیم های اروپایی به کنار زمین اضافه کردیم و به سالن وزنه نمی رویم.

اعمال محدودیت های تردد در محورهای هراز و فیروزکوه