گرمای تهران فروکش می کند

Posted by

اقدام مشکوک در نمازجمعه امروز تهران

کارشناس سازمان هواشناسی از کاهش دمای تهران در روزهای آتی خبر داد.

اقدام مشکوک در نمازجمعه امروز تهران