صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران به صورت رسمی افتتاح شد

Posted by

امکان بازگشایی پرونده اردوغان در دادگاه بین‌المللی

صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران با حضور اعضای هیات مدیره و جمعی از مدیران کارگزاری بانک ملی ایران افتتاح شد.

امکان بازگشایی پرونده اردوغان در دادگاه بین‌المللی