نماز خواندن در قطار، هواپیما و کشتی چه حکمی دارد؟

Posted by

اهداف جبهه مردمی نیروهای انقلاب چیست؟

در متن زیر به پرسش “نماز خواندن در قطار هواپیما و کشتی چه حکمی دارد؟ ” پاسخ داده شده است.

اهداف جبهه مردمی نیروهای انقلاب چیست؟