پروین درباره پرسپولیس برانکو چه گفت؟

Posted by

اوباما برای همرنگان خود چه کرد؟

پروین به ستایش از پرسپولیس پرداخت و این جمله جالب را درباره تیم برانکو بر زبان آورد. او گفت: هر جا توپ است 6 تا پرسپولیسی هم هستند.

اوباما برای همرنگان خود چه کرد؟