اقدامات استانداری تهران در حوزه آب

Posted by

اوزیل ناکام بزرگ نبردهای آرسنال

هاشمی به اقدامات استانداری تهران در حوزه آب اشاره کرد و گفت: مسأله آب از لحاظ جمعیتی و کیفیت آب شرب دنبال شد و استانداری تهران توانست با تمام محدودیت‌های حاصل از خشکسالی و افزایش جمعیت کیفیت آب شهرستان ری و محدودیت‌های سایر مناطق استان را برطرف کند.

اوزیل ناکام بزرگ نبردهای آرسنال